GUTMEB Gaziantep Uluslararası Turizm, Konaklama ve Mutfak Sanatları Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.

Belge Logo Kullanım Sözleşmesi

 1.        Taraflar:

 

GUTMEB bundan sonra GUTMEB olarak ifade edilecektir. Sınavlarında başarılı olan adaylar, bundan sonra belgelendirilmiş aday olarak ifade edilecektir. 

İş bu sözleşme, GUTMEB belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

 

 1.        Genel

 

 1.        Bu sözleşme iki nüsha hazırlanır ve biri adaya verilir.
 2.        Sözleşme kural ve şartları, GUTMEB tarafından, belgelendirilmiş adaylara yazılı ve ya sözlü görüşme ile veya web’ de duyuru şeklinde aktarımla herhangi bir değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir. 
 3.        Belgelendirilmiş aday belgegeçerlilik süresi içerisinde en az bir kez çalıştığı kurum/kuruluştan gözetim faaliyetleri için mesleki yetkinlik başarım raporu almak zorundadır.

 

 1.        Belgelendirilmiş Aday Sorumlulukları;

 

 1.        Belge GUTMEB mülkiyetinde olup, bu sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmede tarif edilen konuları yerine getirmediğinde belgesinin iptal olabileceğini bilmekle,
 2.        Belgelendirilmiş aday GUTMEB web sayfasında yayınlanan kişisel bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek ve kişisel bilgilerinde bir değişiklik olduğunda 15 gün içinde GUTMEB’ e bildirmekle aksi takdirde belgesinin askıya alınacağını bilmekle,
 3.        GUTMEB’ e sunduğu tüm evrak, doküman ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,
 4.        Belgelendirilmiş aday belge geçerlilik süresinde belirlenmiş kurallara uygun davranmakla,
 5.        Belgelendirilmiş aday, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,
 6.        Belgelendirilmiş aday, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları GUTMEB’ in web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,
 7.        Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, GUTMEB tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymakla,
 8.        Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi GUTMEB’ e 15 (on beş) iş günü içinde iade etmekle,
 9.        Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla,
 10.    GUTMEB tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını GUTMEB’ e sunmakla,
 11.    GUTMEB tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,
 12.    Belgeyi kullandırma hakkının GUTMEB’ e ait olduğunu ve GUTMEB’ in belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,
 13.    Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve GUTMEB tarafından ilan edilen yöntem ve 15 (on beş) iş günü içinde belgeyi iade etmekle,
 14.    Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda GUTMEB web sayfasındaki kişisel bilgilerinin GUTMEB tarafından yayından kaldırılacağını bilmekle,
 15.    Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için GUTMEB tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,
 16.    Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,
 17.    Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak GUTMEB’ e bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,
 18.    Belgelendirilmiş aday, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile GUTMEB’ e bildirmekle,
 19.    GUTMEB tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla,
 20.    Belgelendirilmiş aday, GUTMEB web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım şartlarına uymakla ve bu şartlara uyulmaması halinde belgesinin askıya alınacağını veya iptal edilebileceğini bilmekle,
 21.    Belgelendirilmiş aday, işverenin veya birlikte çalıştığı kişilerin mesleki bilgi ve deneyimine aykırı iş emirlerini kabul etmemekle,
 22.    Belgelendirilmiş aday, belgesini iş yaptığı alan haricinde kullanmayacaktır veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanmamakla yükümlüdür.
 23.    Belgenin askıya alınması durumunda belgelendirilmiş aday belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür.
 24.    Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım süresi içerisinde herhangi bir uzuv kaybı veya almış olduğu belgede belirtilen mesleği uygulamasına engel teşkil edecek bir sağlık problemi yaşaması durumunda olayın olmasından itibaren en geç 15 gün içinde GUTMEB’ e  bildirmek ile yükümlüdür.
 25.    Belgenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş aday belgenin kullanımını durdurmakla ve belgelendirilmiş olmasına yapılacak her türlü atıftan uzak durmakla yükümlüdür.

 

 1.        GUTMEB ’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1.        GUTMEB, belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde GUTMEB’ ın web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,
 2.        Belgelendirilmiş adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,
 3.        Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları GUTMEB’ ın web sayfasında ve e-mail ile bildirmekle,
 4.        Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belgelendirilmiş adaylara değişen şartlara uymaları konusunda, GUTMEB’ ın web sayfasında ve adayı e-mail yoluyla bilgilendirmekle,
 5.        Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
 6.        Belgelendirilmiş adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,
 7.        Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım süresi içerisinde herhangi bir uzun kaybı veya almış olduğu belgede belirtilen mesleği uygulamasına engel teşkil edecek bir sağlık problemi yaşaması durumunda olayın olmasından itibaren en geç 15 gün içinde GUTMEB’ e bildirmesi ile birlikte kişinin belgesinin kullanımı durdurulur/ iptal edilir. Web sayfasında bu ve bundan başka sebeplerle iptal edilen kişilerin isim listesi yayınlanır.
 8.        GUTMEB logo/marka kullanım şartlarını belgelendirilmiş adayların erişimine açık olacak şekilde GUTMEB  web sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

 

 1.        ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Belgelendirilmiş aday bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce GUTMEB ’e başvurmayı, gerektiğinde GUTMEB ’in itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye Cumhuriyeti Gaziantep mahkemelerini kabul ederler.

Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim.

 

Belgelendirilmiş Kişi                                                 Genel Müdür

Adı Soyadı:                                                                     Adı Soyadı:         

TC Kimlik No:                                                                  Tarih:                       

İmza :                                                                            İmza :      

 

SP.01_SB.01_ Belge Logo Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız.