GUTMEB Gaziantep Uluslararası Turizm, Konaklama ve Mutfak Sanatları Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Belgelendirme Başvurusu İçin Gereken Ön Şartlar

Adayın başvurusunda, MYK’nın ilgili ulusal yeterliliğine göre başvuruda bulunduğu sınavla ilgili ön yeterlilik şartı aranmayacaktır.

Belge Başvuru Yöntemi

 

Başvurular web sitesi üzerinden ve elden olmak üzere iki farklı yöntem ile Başvuru formu web sitesinde mevcuttur. Aday Başvurusu formu için tıklayınız.

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar

 

Başvuru sahiplerinin, aday statüsüne geçebilmeleri için aşağıdaki ilgili evrakları sınavın gerçekleştirileceği tarihten en geç 5 gün öncesine kadar GUTMEB ’e elden teslim etmesi ya da kargo/posta ile göndermesi gerekmektedir.

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
 • GUTMEB Sınav Başvuru Formu ıslak imzalı sureti

Sınavların İçeriği

Sınavlar teorik ve performansa dayalı uygulama sınavları olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Teorik ve performansa dayalı sınav bölümleri ayrı ayrı değerlendirilecektir ve her iki sınavdan da başarılı olması durumunda ilgili yeterlilikten başarılı olarak kabul edilerek mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaktır.

 

Sınav Yeri Ve Sınava Giriş

 

Bireysel başvurularda GUTMEB Sınav Merkezi – GTO HİZ. KOMP.

Toplu başvurularda (10 kişi ve üzeri)  teorik ve performans sınav alanları sözleşmesi ve protokolü imzalanmış kurum/kuruluşların yerlerinde yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylara “Sınav Giriş Belgeleri” e-posta yoluyla gönderilecek ya da GUTMEB merkezinden doğrudan elden verilecektir.

Sınavda Ortaya Çıkabilecek Usulsüzlükler

 

Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, GUTMEB ’e yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir.

Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru sürecine tabidir.

 

Sınavlara Kaç Kez Girilebileceği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınav Sonuçlarının

Duyurulması

 

 

Belgenin Kaybolması

Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden sınava tekrar girebilir. Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın her iki bölümden de sınava girmesi gerekmektedir.

 

Aşağıdaki ulusal yeterliliklerde bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur:

12UY0099-2 GENEL ALAN GÖREVLİSİ SEVİYE 2 

13UY0179-3 PİDECİ SEVİYE 3 

13UY0180-3 KEBAPÇI SEVİYE 3

13UY0183-4 PASTACI SEVİYE 4

 

 

 

 

 

Sınav sonuçları sınav tarihinden sonraki en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde http://www.gutmeb.com.tr web sayfasından veya e-posta yoluyla duyurulur. Adaylar TC kimlik no ve şifreleriyle girerek başarılı olup olmadıklarını öğrenebilirler.

 

 

Belgenin kaybolması durumunda yerel basında yayınlanmışkayıp ilanın bir kopyası veya belgelendirilmiş kişinin belgesini kaybettiğini bildirir yazılı beyanı ile 7 (yedi) gün içerisinde http://www.gutmeb.com.tr adresine yazılı başvuruda bulunur. Bu durumda aday gerekli belge yenileme ücretini ödemek suretiyle belgenin yeniden tanzim edilmesini talep edebilir.

 

 

 

İtiraz/Şikâyet

Aday belge veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına İtiraz veya Şikâyet Formu ile itiraz veya şikayette bulunabilir.

Yapılan itiraz/şikâyetlerin  Değerlendirilmesi Prosedürüne göre değerlendirilecektir. İtiraz ve Şikâyet Formu’ na web sitesi üzerinden de ulaşılabilmektedir. 

Sınav sorularına itiraz sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

 İtiraz/Şikayet Başvuru ve Değerlendirme Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

 

Belge Teslimi

 

Sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanan adayların hazırlanan belgeleri, MYK tarafından GUTMEB’ e gönderildikten sonra Merkez Müdür tarafından imzalanarak en geç 15 iş günü içerisinde belge sahiplerinin Personel Belgelendirme Başvuru Formunda belirtmiş oldukları belge teslim şekline göre teslim edilir.

 

Yeterliliklerin Birim Bazında Birleştirilerek Belgelendirilmesi

 

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 25. Maddesi gereğYetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca belirlenir ve ilan edilir.

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

Belge Geçerlilik Süresi

 

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır..

 

Belgenin Gözetim Sıklığı

 

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanarak, GUTMEB’ ye gönderilecektir.

 

Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda yeniden belgelendirilebilir.

 

Yeniden Belgelendirme

 

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans
yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

Belgenin Askıya Alınması, İptal Edilmesi Veya Kapsamının Daraltılması

 

Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 3. yılın sonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar. Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir.

Belgelenmiş personelin Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü ne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir. 1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir.

Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler derhal iptal edilir.

 

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, Program Komitesi talebine istinaden belge sahibi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir.

 

Marka/Logo Kullanımı

 1. GUTMEB logo/markasının kullandırma hakkı sadece GUTMEB  belgelendirme kuruluşuna aittir.
 2. Belgelendirilmiş kişi; GUTMEB logo/markasını GUTMEB belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilen usul esas ve sözleşme şartlarına uygun olarak kullanabilir.
 3. Belgelendirilmiş kişi; GUTMEB logo/ markasını sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyetlerde kullanabilir.
 4. Belgelendirilmiş kişi; kendisine teslim edilen GUTMEB  logo/ markasının üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılmasını engellemelidir.
 5. Belgelendirilmiş kişi; GUTMEB logo/ markasının üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz kullanıldığını tespit ettiği durumda GUTMEB belgelendirme kuruluşuna bildirmelidir.
 6. GUTMEB logo / markasında herhangi bir tahribat yapılamaz.
 7. GUTMEB logo / markası, belgelendirilmiş kişinin kişisel sayfasında kendisine iletilen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerine kullanabilir.
 8. Belgelendirilmiş kişi; GUTMEB logo / markasını reklam (cv) gibi kullanabilir.
 9. GUTMEB tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen kişi GUTMEB MYM logo/markasının kullanımın derhal durdurmalıdır.
 10. GUTMEB logo/markası, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerinin sorumluluğunu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 11. GUTMEB logo/markası belgeli kişi için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde belgeye ilişkin hiçbir atıfta bulunamaz.
 12. Belgelendirilmiş kişi; GUTMEB logo/markasını kullanacağı her türlü malzemeyi kullanıma almadan önce ilgili materyale ilişkin GUTMEB onayını almalıdır.
 13. Belgelendirilmiş kişi; GUTMEB logo/markasını ancak belgede yer alan belge numarası ile birlikte kullanabilir. GUTMEB logo/markası belge numarası olmadan tek başına kullanılamaz. Belge numarası GUTMEB logosunun tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
 14. GUTMEB logo/markasını belgelendirilme kapsamı dışında GUTMEB belgelendirme kuruluşunun herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.
 15. Belge sahibi olanlar GUTMEB veya belgenin üzerindeki TÜRKAK ve MYK’nin logo ve markasının çalıştıkları kuruluşun yetkilendirildiği anlamına gelecek şekilde hiçbir suretle kullanamaz.
 16. Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, GUTMEB logo/markasının kullanımında, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.